Obsah stránky

Kotlíková dotace 2021+

V této dotaci je pouze jen jedna oblast a to DOMÁCNOST S NIŽŠÍMI PŘÍJMY.
 

Podporované typy:

- Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.


Příjem žádostí:

- konec jara 2022


Žadatelé:

- Vlastník nebo spoluvlastník, který v nemovitosti trvale bydlí. (rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci, bytová jednotka). Pokud nemá v nemovitosti trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště. Pro domácnosti žadatele platí, že průměrný čistý příjem člena domácnosti nebyl vyšší než 170 900 Kč (14 242 Kč na osobu za měsíc).


Výše dotace:
 
- Plynový kondenzační kotel: 100.000 Kč
- Tepelné čerpadlo : 130.000 Kč
- Kotel na tuhá paliva (biomasa) - se samočinnou dodávkou paliva: 130.000 Kč
- Kotel na tuhá paliva ( biomasa) - s ručním dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže: 130.000 Kč

Maximální výše podpory je 95% ze způsobilých výdajů (instalace realizované od 1. 1. 2021)
 

Způsobilé výdaje:
 
- stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce  otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektové dokumentace.

- před realizací, v průběhu nebo po dokončení prací.


Doklady k podání žádosti:

a) Formulář žádosti o podporu
b) Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
c) Doklad o splnění podmínky na výši průměrného čistého příjmu na člena domácnosti (důchodce dokládá pouze potvrzení o důchodu)
d) Fotodokumentace původního stávajícího kotle na pojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
e) Potvrzení banky o vlastnictví účtu žadatele, nebo kopie smlouvy o zřízení účtu
f) Písemné souhlasy vlastníků
g) Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví


Doklady po realizaci:
 
a) Vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování b) Fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla
c) Fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla ,
d) Potvrzení o ekologické likvidaci kotlového tělesa
e) Zpráva o montáží zpracovanou oprávněnou osobou, popř. Výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
f) Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu (v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou)
g) Protokol o revizi spalinové cesty
h) Osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie
i) Účetní doklady (faktury, bankovní výpisy)
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.