Obsah stránky

C - Kotlíková dotace

Limity podpory:

- kotel na biolasu vž. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva: 80.000 Kč

- kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100.000 Kč

- plynový kondenzační kotel: 35.000 Kč

- lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla: 30.000 Kč

- lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem: 45.000 Kč

- TČ pro teplovodní systém vytápění bez přípravy teplé vody: 80.000 Kč

- TČ pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody: 100.000 Kč

- TČ pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: 140.000 Kč

- TČ vzduch – vzduch: 60.000 Kč

- CZT: 40.000 Kč
 

Poskytovaná podpora je 50% ze způsobilých výdajů (instalace realizované od 1. 1. 2021)

Způsobilé výdaje:

- nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.

Podání žádosti:

- před realizací, v průběhu nebo po dokončení prací.

Doklady k podání žádosti:

a) Formulář žádosti o podporu

b) Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

c) Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován

d) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

e) Doklad dokazující vlastnictví účtu (potvrzení z banky)

Doklady po realizaci:

a) Účetní doklady (faktury, bankovní výpisy)

b) Fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla

c) Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu (v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou)

d) Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové vesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

e) Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

f) Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

 
Prohlášení o přístupnosti   |   Odběr novinek   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.